Fornlämning,  Fornsök,  KLM,  Kulturmiljöbrott,  Kulturmiljölagen,  Riksantikvarieämbetet

Sök själv i fornminnesregistret!

Copyright: Ann-Louise S Ferngård

Fornlämningar finns överallt där människor funnits genom tiderna. Kulturmiljölagen, Kulturmiljölagen (SFS nr 1988:950),  är den lag som reglerar hantering, definition och vägledning kring fornlämningar, byggnadsminnen mm. Den inleds med ”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla.”.

Det är så att om man förstör en fornlämning kan man inte hänvisa till att man inget visste. Eftersom det är en lag, där ansvaret delas av alla, har man skyldighet att informera sig om den mark man vill exploatera i olika avseenden. Det kan till och med vara så att man tycker att en rabatt skulle passa så fint på en viss höjd och sedan visar det sig att denna lilla höjd var en gravhög. Då har man gjort sig skyldig till brott. Och det vill man ju inte ska hända. Inte bara för att man kan bli straffad utan också för att man kan råka förstöra värdefull vetenskaplig information och ett ovärderligt kulturarv. Det är ju inte alltid så lätt att veta och skyltar kan ju ha försvunnit, om där någonsin funnits någon. Mer om Kulturmiljölagen (KML) på www.raa.se, klicka på lagar och stöd och därefter på Kulturmiljölagen (KML).

För att veta var den skyddsvärda kulturmiljön finns har man sedan 1800-talets slut arbetat systematiskt med fornminnesinventeringar.  Det innebär att arkeologer och kulturgeografer har vandrat i landskapen och visuellt sökt efter indikationer på fornlämningar. Deras observationer har tillsammans med faktiska fynd vid olika ingrepp i marken byggt upp en fantastisk databas där alla kända fornlämningar och fyndplatser finns.

Denna finns att hitta på www.raa.se, klicka på sök- och registreringstjänser och därefter direkt till fornsök. Här kan man själv idag sitta hemma vid datorn och se vilka fornlämningar som finns i ens närhet. Verktyget är främst till för dem som arbetar med fornlämningar i sitt yrke och därför är inte all information så pedagogisk. Men ta de olika begreppen och ge er ut på Internet, sök på facktermerna och lär mer om er närhet. Det blir oftast en ny hobby för den som tidigare inte använt verktyget.